1. During a Top Team vs Top Team Game (giữa 2 đội hạng cao trên bảng xếp hạng)- If Away Team give 1/2 odd (Nếu đội khách chấp 1/2 trái)

– Pick : Away Team (Bet đội khách)

2. Odd Movements Changes (Chuyển động của odd)

– Odd started from 1/4 to 0 & water fee keeps going up with final odd to 1/4 (Odd bắt đầu từ 1/4 xuống 0 và tiền ăn tăng lên với odd cuối cùng là 1/4)

– Pick: Lower Odd Team (Bet đội có odd thấp hơn)

3. During a Top Team Vs Weak Team Game (Giữa đội hạng cao và đội hạng thấp)

– Upper odd is too heavy if starting Odd is -1, then drop to -3/4, 3 hours before kick off. (Odd đội hạng cao quá nặng nếu odd bắt đầu là 1 sau đó rớt xuống 3/4, 3g trước khi trận đấu diễn ra)

– Water fee keeps going up 30 mins before kick off. (Tiền ăn tăng cao 30p trước khi trận đấu diễn ra)

– This analysis shows disadvanta ge to the top team. (Điều này cho thấy đội hạng cao gặp bất lợi)

– Pick: Weak Team (Chọn đội yếu)

4. When 1×2 Fixed Odd is going support Draw Odd, and Asian Handicap Odd is going increase the odd to 1/4. for example: Asian Handicap Odd is (Home) 1.025: 0.825 (Away) for 0 odd, due to too heavy and change the odd to 0.80 : 1.05 with 1/4

(Khi Odd 1×2 nghiêng về cửa hòa và Odd châu Á thì tăng lên 1/4, ví dụ: Odd châu Á là Home 1.025: 0.825 away cho odd đồng banh, do quá nặng và odd chuyển lên 0.80:1.05 với kèo chấp 1/4)

– Pick: Home Team (Chọn đội home)

5. Top Team is keeping the odd -3/4 with 0.80 water fee for long time (Đội hạng cao giữ odd -3/4 với tiền ăn là 0.80 trong thời gian dài)

– Pick: Take Opposite Team (Chọn đội kia)

6. Home Team is good form for recent few games, if they are vs same strangth team and Odd is 0 (Đội chủ nhà có phong độ tốt trong thời gian gần đây, nếu đấu với đội tương đương và kèo đồng banh)

– Pick: Take Opposite Team (Chọn đội kia)

7. Top team are play away game (Đội hạng cao đá sân khách)

– odd is -1/2 with water fee 0.925 (Kèo chấp 1/2 trái với tiền ăn là 0.925)

– upper odds is too haevy but the odd still remain the same (Odd đội hạng cao thì quá nặng nhưng odd vẫn giữ nguyên)

– Pick: Home Team (Chọn đội home)

8. Top team are play away game (Đội hạng cao đá sân khách)

– odd is -3/4 with water fee 0.85 or above. (Kèo chấp 3/4 trái với tiền ăn là 0.85 hoặc cao hơn)

– the movement of the water fee are keeping up and down before 4 hours of kick off (Tiền ăn tăng giảm liên tục 4g trước khi đá

– water fee sudden moving up before 30 minutes of kick off. (Tiền ăn đột ngột tăng lên 30p trước khi đá

– Pick : Home Team (Chọn đội home)

9. if the early odd is 0 and move to -1/2 before 30 minutes of kick off. (Nếu kèo sớm là đồng banh và tăng lên 1/2 trái 30p trước khi đá

– Pick: Team which are give odds (Chọn đội chấp banh)

10. if 1×2 fixed odd is not much movement (Nếu odd 1×2 (kèo châu Âu) ko chuyển động nhiều)

– Asia handicap odds is increase and the water fee is not comply with the standard level. (Kèo châu Á tăng và tiền ăn thì ko thích hợp với kèo tiêu chuẩn)

– Pick: Opposite Team (Chọn đội kia)

11. if Asia Handicap Odd’s water fee is show the “V” chart

– Pick: Team which eat odds

12: If home team are very strong play at home game (Nếu đội nhà quá mạnh khi chơi trên sân nhà)

– the away team are very poor result on away games. (Đội khách thì có kết quả tệ khi chơi trên sân khách)

– Home Team odds is -1 (Chủ nhả chấp 1 trái)

– Pick: Away Team (Chọn đội khách)

13. Top 3 team play with team which are bottom 1 or 2 of table (Đội đứng 1 trong 3 hạng đầu đá với đội đứng 1 trong 2 hạng cuối )

– if odd is lower than – 1 1/2 (Nếu kèo chấp dưới 1 1/2 trái)

– Pick: Opposite Team (Chọn đội dưới)

14. If Home team’s match to the achievemen t is not show advantage for the past. (Nếu đội home có thành tích đối đầu ko thuận lợi)

– however the home team still give odd -1/4 (Tuy nhiên đội home vẫn chấp 1/4)

– Pick: Home Team (Chọn đội home)

15. Normally, the odd up then the water fee also will up, (Bình thường, kèo tăng lên sau đó tiền ăn cũng tăng)

– when the odd down then the water fee also will down. (Khi kèo giảm sau đó tiền ăn cũng giảm)

– If the odd up and the water fee is lower (Nếu kèo tăng và tiền ăn thấp hơn)

– Pick: Opposite Team (Chọn đội kia)

16. 1×2 Fixed Odd is support odd -1 (Nếu kèo châu Âu tương ứng với giá kèo chấp 1 trái)

– Asia Handicap Odd is -3/4 and water fee from middle drop to lower level. (Kèo châu Á là -3/4 và tiền ăn giảm xuống thấp)

– Pick: Opposite Team (Chọn đội kia)

17. 1×2 Fixed Odd is remain and not movement the rate, (Nếu kèo châu Âu ko chuyển động nhiều)

– but the Asia Handicap Odd is drop. (Nhưng kèo châu Á giảm)

– Pick: Opposite Team (Chọn đội kia)

18. During a Top Team Vs Weak Team Game (Giữa 1 đội mạnh và 1 đội yếu)

– If the odd drop and water rate still remain (Nếu kèo giảm và tiền ăn vẫn giữ nguyên)

– Pick: Weak Team (Chọn đội yếu)

19. During a Top Team Vs Weak Team Game (Giữa 1 đội mạnh và 1 đội yếu)

– If the odd is -1/2 and the water rate is high level (Nếu kèo chấp 1/2 trái và tiền ăn cao)

– Pick: Weak Team (Chọn đội yếu)

20. 1×2 Fixed odd is support -1/4, but Asia Handicap odds is -1/2 (Nếu kèo châu Âu tương ứng với kèo chấp 1/4 nhưng kèo châu Á tương ứng với 1/2 trái)

– Pick: Opposite Team (Chọn đội kia)